Trivselregler

Välkommen till Charlottendalshöjden

 

Som nybliven boende på Charlottendalshöjden ber jag att på styrelsens vägnar få hälsa Er/Dig hjärtligt välkomna till Charlottendalshöjden och hoppas att ni ska trivas i vår gemenskap.

 

Som fastighetsägare blir du automatiskt medlem i vår samfällighetsförening, som gemensamt förvaltar de olika samfälligheter som Lantmäteriet har upprättat för vårt område. Som fastighetsägare ingår du först och främst i den stora samfälligheten som förvaltar områdets alla trottoarer, vägar och gemensamma gästparkeringar liksom gemensamma parkområden. Här ingår också gatu- och vägbelysningen i hela vårt område. Kostnaderna för detta debiteras respektive fastighetsägare enligt ett av Lantmäteriet särskilt fastställt andelstal och debitering sker kvartalsvis i förskott efter av årsmötet beslutad budget. Det är därför viktigt att du vid eventuell fastighetsförsäljning snarast möjligt anmäler namn och adress på tillträdande köpare, liksom även tillträdesdatum, så att korrekt utdebitering genomförs.

 

I förvaltningsansvaret ligger också snöröjning, väghållning och ordningshållning på samfällighetsföreningens områden.

 

Beroende på vilken fastighet Ni/Du äger har Lantmäteriet också innefattat din fastighet i andra, mindre, samfälligheter som omfattar exempelvis dagvattenledningar, ledningsservitut och parkeringsplatser för dem som inte har P-plats på egen mark. Uppgifter om alla detaljer finns i Lantmäteriets förrättningsbeslut som ska finns tillgängligt hos varje fastighetsägare men även hos Samfällighetens styrelse.

 

Ytterligare information om Samfällighetsföreningen, samt vilka som återfinns i styrelsen  återfinns på vår hemsida www.charlottendalshojdensshf.se

 

 

För vår gemensamma trevnad vill styrelsen också informera om några enkla men viktiga trivselregler som alla boende förväntas följa, men även informera sina gäster om.

 

  • Inom hela Charlottendalshöjden gäller fartbegränsning 20 km/tim.
  • Inom hela Charlottendalshöjdsområdet (även de kommunala delarna av vägnätet) gäller ett generellt parkeringsförbud utom på särskilt angivna gästparkeringsplatser.
  • Gästparkeringarna är tyvärr relativt få till antalet, varför gäster hänvisas till parkeringar vid främst Värmdö marknad, när gästparkeringarna är fullbelagda.
  • Trottoaren utanför resp fastighet är samfällighetsföreningens mark och får därför inte nyttjas av fastighetsägaren för fordonsuppställning mm. Vårt område är barnrikt och tyvärr är lekutrymmet begränsat. Gatorna är trånga och sikten i många fall begränsad. Tänk även på att framkomligheten för utryckningsfordon, sophämtare och tidningsbud/brevbärare  inte får begränsas, inte ens vid kortare uppehåll.
  • Gästparkeringarna får inte utnyttjas av de boendes egna fordon utan är avsedda som just ”Gästparkeringar” under en begränsad tid. Det finns extra parkeringsplatser att hyra genom bostadsrättsföreningen om detta behov föreligger.
  • Kontakt hos Brf:en angående extraparkering är Björn Persson på Telefon:              08-570 328 84 eller 070-634 69 12 Mail: bjorn.k.persson@ericsson.com
  • Pris utan el 275kr/månaden
  • Pris med el 468kr/månaden
  • Husdjur får  inte rastas på samfällighetsföreningens mark och vid eventuella ”olyckor” förutsätts att påsar används och deponeras i eget sopkärl.

 

Samfällighetsföreningen har vid allmänt möte enats om att bygga sk farthinder vid strategiska ställen inom vårt område eftersom det tyvärr inte ansetts som ett tillräckligt skydd för våra barn med enbart fartbegränsningsskyltarna vid infarten till Charlottendalshöjden.

 

Återigen vill vi understryka att ovanstående enkla och allmänt vedertagna ”ordningsregler” syftar till ett trivsamt och friktionsfritt dagligt umgänge på vår trivsamma Charlottendalshöjd. Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har synpunkter.

En samfällighetsförening förutsätter engagerade medlemmar och konstruktiva idéer varför vi gärna ser er närvaro på föreningens möten och viljeyttringar till valberedningen när det gäller aktivt deltagande i samfällighetsföreningens arbete.

 

 

Hjärtligt välkomna till ett trivsamt boende på Charlottendalshöjden önskar styrelsen genom

 

 

 

Joakim Tillman

Ordförande