2010-03-09

 

Information angående sprängningar inom Ekobacken

 

Vid samtal med JM:s arbetsplatschef Martin Albertsson framkom följande:

 

 • Sprängningarna i området närmast oss planeras att fortgå fram till hösten 2011 för att sedan fortsätta längre bort mot COOP under 2012. Planeringen är i viss mån beroende av när den nu luftburna kraftledningen kan grävas ner (ej klart i dagsläget).

 

 • Kontinuerligt görs mätningar av de vibrationer som sprängningarna medför (mätare finns på förrådet utanför Blå Blomvägen 6). Officiella riktvärden finns dels för byggnader, dels för den ”personliga komforten” d v s hur vi som boende kan uppleva störningar.

 

 • För våra byggnader gäller att svängningshastigheten inte får överstiga 15 mm/sek. Maxvärdet från sprängningarna hittills (vid sprängning 2010-02-19, som vi upplevde som särskilt kraftig) var 2.9 mm/sek. d v s säkerhetsmarginalen för byggnaderna är mycket hög.

 

 • Riktvärden för den upplevda störningen är för ”Måttlig störning” 0,4 – 1,0 mm/sek och för ”Sannolik störning” > 1 mm/sek. Sprängningen 2010-02-19 upplevdes således som en relativt stor störning. Fortsättningsvis kommer vi till och från att ha sprängningar av denna omfattning.

 

 • Sprängningarna medför också att en tryckvåg bildas . Gränsvärdet för denna är ca 175 pascal. Uppmätta värden hos oss har ej överstigit 15 pascal.

 

 

Sammantaget får vi intrycket att JM och JM:s entreprenörer har kontroll över verksamheten och minimerar så långt det är möjligt de störningar som kan uppstå. Man kan dock inte helt undvika att vi kommer att uppleva ett visst obehag av sprängningarna men själva byggnaderna kommer inte skadas.

2012-01-17

 

Information angående arbetena inom Ekobacken

(minnesanteckningar från möte med JM och representanter för Charlottendalshöjdens Brf samt samfällighetsförening)

 

Vid samtal med JM:s arbetsplatschef Martin Albertsson framkom följande:

 • Sprängningsarbetet utförs nu och under våren/sommaren 2012 i området närmast Charlottendalshöjden. Vi får räkna med att denna period kan bli den besvärligaste under byggperioden med buller, nedsmutsning och andra obehag. JM är medvetet om problemen och gör vad man kan för att minimera obehaget. En bergvägg närmast oss, som dessutom temporärt ska förstärkas med en stor grushög, kommer att utgöra ett visst skydd. "Klacken" bakom Biltema planeras vara kvar eventuellt med en mindre bortsprängning av den yttre, utskjutande delen.
 • Sprängningarna kommer att utföras med mindre salvor som ger lägre vibrationer och tryckvågor. Kontinuerligt görs mätningar av de vibrationer som sprängningarna medför (mätare finns på Biltema, COOP och en bilfirma bortom COOP). Uppmätta värden håller sig med stor marginal inom tillåtna riktvärden. Den personliga upplevelsen av en sprängning kan dock upplevas som besvärande bl a på grund av den tryckvåg som bildas.
 • Bullret från arbetsmaskinerna kommer främst från borrarna och stenkrossen och tidvis den "hammare" som slår sönder stora stenblock efter en sprängning. Eftersom borrmaskinerna står uppe på berget går det inte att skärma av dessa. Stenkrossen är placerad i marknivån i skydd av bergväggen.
 • Arbetet får under juni – september bedrivas mellan 07.00 och 18.00. Under övriga året gäller andra, utökade tider. Avbrott för semester 3 – 4 veckor planeras under juli/augusti.
 • JM försöker dämpa obehaget med nedsmutsningen på grund av stendammet genom vattenbegjutning och andra åtgärder. Tyvärr går det inte att helt undvika besvären framförallt när vinden ligger på från syd/sydväst. Förhoppningsvis minskar problemen när arbetena från hösten 2013 bedrivs längre bort från oss.

 

Övergripande tidplan för närmaste åren;

 • Vår/ sommar/höst 2012. Sprängningarna närmast oss fortsätter.Kraftledningen monteras ner.
 • Hösten 2012-okt 2013. Berget bakom Biltema sprängs bort och SL kan därefter börja sin byggnation av bussdepån.
 • 2014-okt. Hela berget bakom Värmdö Marknad ska vara bortsprängt. SL bygger depån, som beräknas färdig att tas i bruk under 2016.
 • Senare Färdigställande av ny återvinningscentral, område för kommunens tekniska service mm